Regulamin Łowiska

Uchwała Walnego Zebrania Stowarzyszenia Wędkarskiego Stawy Cietrzewia

z dnia 18 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Stowarzyszenia i przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Stowarzyszenia

 

 • 1

WZ Stowarzyszenia, na podstawie §23 pkt. 2) Statutu Stowarzyszenia, postanawia dokonać zmiany Regulamin wędkarskiego łowiska ,,Stawy Cietrzewia” Stowarzyszenia w ten sposób, że uchyla dotychczasową treść Regulaminu wędkarskiego łowiska ,,Stawy Cietrzewia”  i uchwala nową treść Regulaminu wędkarskiego łowiska ,,Stawy Cietrzewia”, o następującej treści:

 

Regulamin wędkarski łowiska ,,Stawy Cietrzewia”

 

I Przepisy podstawowe.

 1. Regulamin dotyczy amatorskiego połowu ryb na wodach dzierżawionych przez Stowarzyszenie Wędkarskie „Stawy Cietrzewia”
 2. Członkiem stowarzyszenia może zostać każda osoba po ukończeniu 14-tego roku życia, która posiada Kartę Wędkarską i wniesie odpowiednie opłaty: a) osoby do lat 14 zwolnione są z opłat członkowskich , mogą wędkować na podstawie bezpłatnego zezwolenia pod opieką osoby, która posiada kartę wędkarską (bez prawa do zabierania oraz przetrzymywania złowionych ryb w siatce .)
 3. Decyzję o przyjęciu lub odsunięciu z członkostwa Stowarzyszenia podejmuje Zarząd w formie uchwały.
 4. Na terenie łowiska „Stawy Cietrzewia” obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, a także zakaz jakiejkolwiek ingerencji, modyfikowania (w szczególności wycinania trzciny, budowania pomostów) linii brzegowej Stawów Cietrzewia

 

II Obowiązki i prawa.

 1. Każdy członek Stowarzyszenia ma obowiązek uczestniczyć w zebraniach organizowanych przez Zarząd Stowarzyszenia.
 2. Aktywnie działać na rzecz Stowarzyszenia, szanować, chronić i dbać o jego dobry wizerunek.
 3. Wędkarza będącego członkiem Stowarzyszenia powinna cechować wysoka dyscyplina społeczna i koleżeńskość, winien być on przyjacielem przyrody i dbać o jej ochronę.
 4. Każdy członek Stowarzyszenia ma obowiązek zachowywania się etycznie i z szacunkiem do innych członków Stowarzyszenia oraz ryb.
 5. Każdy członek Stowarzyszenia obowiązkowo uczestniczy w pracach związanych z utrzymaniem akwenów wodnych lub dokonuje w zamian wpłaty w wysokości określonej na dany rok uchwałą Walnego Zebrania członków stowarzyszenia.
 6. Wędkarz po zajęciu stanowiska wędkarskiego a przed rozpoczęciem wędkowania musi zadbać o czystość i pozostawić w czystości zajmowane stanowisko.
 7. Za brak aktywności, nadmierną, nieuzasadnioną nieobecność na zebraniach oraz łamanie Regulaminu wędkarz może zostać pozbawiony członkostwa w Stowarzyszeniu .
 8. Nieopłacenie rocznej składki do 31 marca danego roku kalendarzowego przez członka Stowarzyszenia jest równoznaczne z rezygnacją z członkostwa w Stowarzyszeniu i nie wymaga dodatkowej Uchwały Zarządu.
 9. Każdy wędkujący musi posiadać w czasie połowu ważną legitymację członkowską wydaną przez Zarząd Stowarzyszenia Wędkarskiego oraz rejestr połowu ryb. Za ważną legitymację uważa się tę, która ma potwierdzenie skarbnika lub członka Zarządu Stowarzyszenia o opłaconej składce członkowskiej.
 10. Odstępowanie legitymacji członkowskiej i rejestru połowu ryb osobom trzecim jest niedozwolone. Odnoszenie korzyści majątkowych za złowione ryby (sprzedaż) jest zabronione.
 11. Obowiązkiem wędkarza jest wyjęcie wędek z wody w czasie oddalenia się od stanowiska wędkarskiego na dłuższy okres czasu.
 12. Każdy członek Stowarzyszenia ma prawo kontrolowania osób wędkujących a wędkujący ma obowiązek poddać się kontroli : a) pokazać przynęty znajdujące się na haczyku b) pokazać zawartość siatki, torby, plecaka (możliwość tej kontroli przysługuje tylko i wyłączne odpowiednim służbom oraz członkom Zarządu Stowarzyszenia i osobom przez niego upoważnionym, upoważnienie może mieć charakter ustny).
 13. Osoba przeprowadzająca kontrolę w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości regulaminowych, zobowiązana jest do poinformowania Zarządu Stowarzyszenia o zauważonych nieprawidłowościach wraz z opisem faktów stwierdzonych podczas kontroli.
 14. Na wniosek członków Komisji lub Zarządu walne zebranie członków może przyznać honorowe członkostwo Stowarzyszenia Wędkarskiego „Stawy Cietrzewia” za szczególną działalność na rzecz Stowarzyszenia.

 

III Kary.

 1. Za szczególne i nagminne łamanie i nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu członek Stowarzyszenia ,,Stawy Cietrzewia”, może zostać ukarany karą porządkową w wysokości 50zł (przeznaczone na zarybianie) lub zostać usunięty ze Stowarzyszenia.

 

IV Połów ryb w akwenach Stowarzyszenia „Stawy Cietrzewia”.

 1. Członek Stowarzyszenia ma prawo wędkowania na dwie wędki, każda uzbrojona w pojedynczy haczyk. 2. Połów ryb odbywa się metodą :
 2. a) spławikową b) gruntową c) spinningową (dopuszcza się stosowanie jednej przynęty uzbrojonej maksymalnie w dwie kotwiczki bezzadziorowe) d) muchową (dopuszcza się stosowanie dwóch much na hakach bezzadziorowych)
 3. Wędkujący jest zobowiązany do noszenia legitymacji członkowskiej w widocznym miejscu.
 4. Odległość stanowisk pomiędzy wędkującymi powinna wynosić co najmniej 10 m lub może być mniejsza za zgodą kolegi wędkującego
 5. Zabrania się osobom towarzyszącym (mąż, żona, dzieci) łowienia na spinning oraz zajmowania innego stanowiska.
 6. Łowienie na tzw. „szarpaka” jest zabronione.
 7. Złowione ryby niewymiarowe lub pod ochroną muszą być bezwzględnie, z dużą ostrożnością wypuszczane do wody.
 8. Zakazuje się przekazywania ryb w trakcie wędkowania innym osobom.
 9. Wędkarz łowiący metodą spinningową zobowiązany jest do posiadania przy sobie następujących narzędzi : a) kleszczyki do wypinania haczyków, b) podbieraka
 10. Dopuszcza się połów specjalny (wyczynowy) po spełnieniu specjalnych warunków z możliwością przetrzymywania większej ilości złowionych ryb niż dopuszcza tego regulamin w specjalnych siatkach lub workach, do czasu zakończenia wędkowania, ale nie dłużej niż 12 godzin. Stosowne zezwolenia będą wydawane przez Zarząd stowarzyszenia .
 11. W okresie od 1 stycznia do 31 maja podczas łowienia metodą spinningową zakazuje się używania przynęt większych niż 5cm.
 12. Podczas łowienia metodą spinningową obowiązuje stosowanie haczyków i kotwiczek bezzadziorowych (istniejące zadziory muszą zostać usunięte np. poprzez ich maksymalne przygięcie lub usunięcie).
 13. Na wodzie stowarzyszenia ,,Stawy Cietrzewia” obowiązuje całkowity zakaz połowu ryb ze środków pływających.
 14. Na zbiorniku „Ocean” oraz „Szkolniak” do 31 grudnia 2021 r. obowiązuje zakaz połowu ryb na żywca i martwą rybkę (powyższe nie dotyczy zbiorników Karpiówka i Balijka).
 15. Zakazuje się połowu ryb z mostku przy szkole.
 16. Na terenie Stawów Cietrzewia utworzone zostało łowisko „Złów i Wypuść” obejmujące zbiorniki Karpiówka i Balijka. Zabrania się zabierania, przetrzymywania oraz posiadania ryb złowionych w tych zbiornikach. Ryby tam złowione musza być bezwzględnie i bezzwłocznie wypuszczone.

 

V Łowienie ryb spod lodu.

 1. Łowienie ryb spod lodu dozwolone jest przy użyciu dwóch wędek na przynętę naturalną i mormyszkę. Na przynętę sztuczną, inną niż mormyszka, czyli spinning można wędkować tylko jedną wędką.
 2. Zabrania się stosować martwej i żywej ryby jako przynęty (filety z ryb ,kostki z ryb ,inne niewymienione części ryb).
 3. Łowiąc ryby spod lodu należy wykonać otwory o średnicy nie większej niż 20 cm. Między otworami należy zachować odległość nie mniejszą niż 1m.
 4. Maksymalny rozstaw kotwiczki/haczyka używanego przy łowieniu spod lodu wynosi 20mm
 5. Wędkujący na lodzie powinni zachować pomiędzy sobą odległość co najmniej 10 m.
 6. Zabrania się łowienia ryb spod lodu w porze nocnej tj. od zmierzchu do świtu.
 7. Ryby złowione spod lodu, przeznaczone do zabrania, należy uśmiercić natychmiast po zlowieniu.
 8. Wędkowanie spod lodu odbywa się wyłącznie na własną odpowiedzialność wędkującego przy minimalnej grubości pokrywy lodowej 8cm.

 

VI Limity zabieranych ryb.

 

 1. AMUR , SUM – brak limitu (zaleca się zabieranie tych ryb z łowiska)
 2. KARP, LIN

Tygodniowy limit ZABRANYCH ryb to 3 sztuki (łącznie ) ale nie więcej niż 1 sztuka na dobę.

 1. LESZCZ, KARAŚ SREBRZYSTY,

Tygodniowy limit ZABRANYCH ryb to 6 sztuk, ale nie więcej niż 2 szt. na dobę

 1. PSTRĄG

Tygodniowy limit ZABRANYCH ryb to 3 sztuk, ale nie więcej niż 2 szt. na dobę

 

Węgorz, karaś złocisty, złota orfa, karp koi, jesiotr są pod całkowitą ochroną, obowiązuje całkowity zakaz ich zabierania.

Okoń, sandacz, szczupak, kleń, boleń, jaź: obowiązuje całkowity zakaz ich zabierania do 31.12.2021.

 

 

 • Ryby nieobjęte limitem, do 3 kg na dobę (także podlegają wpisywaniu na bieżąco).

Ryby przeznaczone do zabrania muszą zostać wpisane do rejestru połowu wraz z datą i godziną złowienia niezwłocznie po ich złowieniu. Ryby przeznaczone do zabrania muszą być przechowywane w siatce. Nie dopuszcza się podczas wędkowania przechowywania ryb w wiadrach, torbach i innych pojemnikach. Decyzję o zabraniu ryby podejmujemy natychmiast po jej złowieniu, zakazuje się podmieniania ryb tzn. wypuszczania ryb już znajdujących się w siatce.

 

 

VII Okresy i wymiary ochronne:

 

 • Okres ochronny:

 – Szczupak od 1 stycznia do 30 kwietnia.

 – Sandacz od 1 stycznia do 31 maja.

 

 • Wymiary ochronne:

– karp – do 30 cm i powyżej  60 cm

– amur – do 40 cm

– lin – do 30 cm i powyżej 40 cm

– leszcz – do 30 cm

– wzdręga – do 15cm

– płoć –do 15cm i powyżej 35cm

– karaś srebrzysty – powyżej 35 cm

 

 • Gatunki ryb objęte całkowitym zakazem zabierania z łowiska (obowiązuje do 31 grudnia 2021 r.)

– Szczupak

– Sandacz

– Okoń

– Kleń

– Boleń

– Jaź

 

Ryby nie wymienione w powyższym regulaminie podlegają właściwym przepisom R.A.P.R. PZW.

Ryby spożywane są na własną odpowiedzialność osoby spożywającej.

Powyższy regulamin zaczyna obowiązywać z dniem uchwalenia.

 

Warszawa dnia 18.01.2019.r