Regulamin Łowiska

Warszawa 21.12.2021 r.

                              Regulamin wędkarski łowiska ,,Stawy Cietrzewia”

I Przepisy podstawowe.

 1. Regulamin dotyczy amatorskiego połowu ryb na wodach dzierżawionych przez Stowarzyszenie Wędkarskie „Stawy Cietrzewia”
 2. Członkiem stowarzyszenia może zostać każda osoba po ukończeniu 14-tego roku życia, która posiada Kartę Wędkarską i wniesie odpowiednie opłaty: a) osoby do lat 14 zwolnione są z opłat członkowskich , mogą wędkować na podstawie bezpłatnego zezwolenia pod opieką osoby, która posiada kartę wędkarską (bez prawa do zabierania oraz przetrzymywania złowionych ryb w siatce), b) osoby powyżej 80 roku życia, mogą wędkować na podstawie bezpłatnego zezwolenia . Warunkiem jest bycie mieszkańcem dzielnicy Warszawa-Włochy lub posiadanie co najmniej 3 letniego stażu w Stowarzyszeniu „Stawy Cietrzewia”
 3. Na terenie łowiska „Stawy Cietrzewia” obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, a także zakaz jakiejkolwiek ingerencji, modyfikowania linii brzegowej zbiorników wodnych (w szczególności wycinania trzciny, budowania pomostów).

II Obowiązki i prawa.

 1. Każdy członek Stowarzyszenia ma obowiązek podania danych informacyjnych (imię nazwisko, nr karty wędkarskiej, numeru telefonu/adresu email) podczas dokonywania opłat członkowskich.
 2. Każdy członek Stowarzyszenia własnoręcznie podpisuje akceptację niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do jego stosowania.
 3. Wędkujący jest zobowiązany do noszenia legitymacji członkowskiej w widocznym miejscu.
 4. Każdy członek Stowarzyszenia powinien uczestniczyć w zebraniach organizowanych przez Zarząd Stowarzyszenia.
 5. Każdy członek Stowarzyszenia zobowiązany jest aktywnie działać na rzecz Stowarzyszenia, szanować, chronić i dbać o jego dobry wizerunek.
 6. Wędkarza będącego członkiem Stowarzyszenia powinna cechować wysoka dyscyplina społeczna i koleżeńskość, winien być on przyjacielem przyrody i dbać o jej ochronę.
 7. Każdy członek Stowarzyszenia ma obowiązek zachowywania się etycznie i z szacunkiem do innych członków Stowarzyszenia oraz ryb.
 8. Wędkarz po zajęciu stanowiska wędkarskiego, a przed rozpoczęciem wędkowania, musi zadbać o czystość i pozostawić w czystości zajmowane stanowisko.
 9. Nieopłacenie rocznej składki do 31 marca danego roku kalendarzowego przez członka Stowarzyszenia jest równoznaczne z rezygnacją z członkostwa w Stowarzyszeniu i nie wymaga dodatkowej uchwały Zarządu. Opłata członkowska po 31 marca powiększona zostaje o wpisowe.
 10. Każdy wędkujący musi posiadać w czasie połowu ważną legitymację członkowską wydaną przez Zarząd Stowarzyszenia Wędkarskiego oraz rejestr połowu ryb oraz kartę wędkarską. Dopuszcza się posiadanie rejestru połowu ryb w wersji elektronicznej.
 11. Odstępowanie legitymacji członkowskiej i rejestru połowu ryb osobom trzecim jest surowo zabronione.
 12. Odnoszenie korzyści majątkowych za złowione ryby (sprzedaż) jest zabronione.
 13. Obowiązkiem wędkarza jest wyjęcie wędek z wody w czasie oddalenia się od stanowiska wędkarskiego.
 14. Każdy członek Stowarzyszenia ma prawo kontrolowania osób wędkujących, a wędkujący ma obowiązek poddać się kontroli oraz na żądanie kontrolującego okazać:

a) wykorzystywaną przynętę i zestaw końcowy,

b) zawartość siatki wędkarskiej,

c) torby, plecaka itp. (możliwość tej kontroli przysługuje tylko i wyłączne odpowiednim służbom oraz członkom Zarządu Stowarzyszenia i osobom przez nich upoważnionych, upoważnienie może mieć charakter ustny).

Osoba przeprowadzająca kontrolę w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości regulaminowych, zobowiązana jest do poinformowania telefonicznie lub osobiście Zarząd Stowarzyszenia o zauważonych nieprawidłowościach oraz w razie możliwości wykonać dokumentacje zdjęciową.

  1. Wędkarz zobowiązany jest do posiadania przy sobie następujących narzędzi :

  a) przyrząd do wypinania haczyków,

  b) podbieraka lub chwytaka

 1. Sugerowane jest stosowanie preparatów do odkażania ran ryb.
 2. W przypadku rozgrywania zawodów wędkarskich, wędkujący ma obwiązek zwolnić miejsce uczestnikom zawodów. Informacja o zawodach i miejscu ich rozgrywania będą zamieszczane z 7 dniowym wyprzedzeniem na stronie stawycietrzewia.p

III Kary.

 1. Za łamanie regulaminu, członek Stowarzyszenia „Stawy Cietrzewia” może zostać zawieszony w prawach członka do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Zarząd Stowarzyszenia. Zawieszenie polega na odebraniu prawa do wędkowania poprzez zdanie legitymacji członkowskiej oraz blokadę e-zezwolenia. Łamiący regulamin jest obowiązany do dobrowolnego zdania legitymacji na pierwsze żądanie przedstawiciela Zarządu lub osoby upoważnionej przez Zarząd. Łamiący regulamin ma prawo do złożenia odwołania od zawieszenia w prawach członka Stowarzyszenia w formie pisemnej (droga elektroniczną) w terminie do 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia. Zarząd w ciągu 7 dni dokona analizy odwołania i podejmie decyzję co do dalszych kroków. W przypadku potwierdzenia łamania regulaminu, Zarząd Stowarzyszenia może podjąć uchwałę o utracie członkostwa na ustalony okres. Od decyzji Zarządu nie przysługuje odwołanie. O utracie członkostwa, członek Stowarzyszenia informowany jest drogą elektroniczną i/lub telefoniczną na dane kontaktowe podane podczas dokonywania opłat. Dokonana opłata członkowska nie podlega zwrotowi.

IV Połów ryb.

 1. Połów ryb odbywa się metodą :

a) spławikową (maksymalnie dwie wędki, zestaw zakończony w jeden haczyk)

b) gruntową (maksymalnie dwie wędki, zestaw zakończony w jeden haczyk)

c) spinningową ( jedna wędka- przynęty uzbrojone maksymalnie w dwie kotwiczki bezzadziorowe lub dwa haczyki bezzadziorowe)

d) muchową (dopuszcza się stosowanie dwóch much na hakach bezzadziorowych)

e) podlodową (maksymalnie dwie wędki)

 1. Odległość stanowisk pomiędzy wędkującymi powinna wynosić co najmniej 10 m, może być mniejsza za zgodą kolegi wędkującego
 2. Zabrania się osobom towarzyszącym łowienia w limicie członka Stowarzyszenia oraz zajmowania innego stanowiska. Dopuszcza się wędkowanie ze współmałżonkiem nie posiadającym członkostwa w Stowarzyszeniu, ale tylko w metodzie spławikowej i gruntowej.
 3. Zabrania się łowienia na tzw. „szarpaka”.
 4. Złowione ryby niewymiarowe lub pod ochroną muszą być bezwzględnie, z dużą ostrożnością wypuszczane do wody natychmiast po ich złowieniu.
 5. Zakazuje się przekazywania ryb w trakcie wędkowania innym osobom.
 6. W okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia obowiązuje zakaz łowienia metodą spinningową , nie dotyczy łowiska pstrągowego na stawie „Szkolniak” (uchylenie zakazu poprzedzone informacją na stronie www.stawycietrzewia.pl o wpuszczeniu pstrągów w raz z datą rozpoczęcia działania łowiska).
 7. Na wodzie Stowarzyszenia ,,Stawy Cietrzewia” obowiązuje całkowity zakaz poło wu ryb ze środków pływających.
 8. Zabrania się stosowanie martwej i żywej ryby jako przynęty.
 9. Zakazuje się połowu ryb z mostku.
 10. Na terenie Stawów Cietrzewia utworzone zostało łowisko „Złów i Wypuść” obejmujące zbiorniki Karpiówka i Balijka (zbiorniki od ulicy Pana Tadeusza ). Zabrania się zabierania, przetrzymywania oraz posiadania ryb złowionych w tych zbiornikach. Ryby tam złowione musza być bezwzględnie i bezzwłocznie wypuszczone.
 11. Dopuszczone jest wędkowanie w porze nocnej.

V Łowienie ryb spod lodu.

 1. Łowienie ryb spod lodu dozwolone jest przy użyciu dwóch wędek w przypadku stosowania przynęt naturalnych, w przypadku łowienia na „blaszkę” dopuszczona jest jedna wędka.
 2. Zabrania się stosowanie martwej i żywej ryby jako przynęty (filety z ryb ,kostki z ryb ,inne niewymienione części ryb).
 3. Łowiąc ryby spod lodu należy wykonać otwory o średnicy nie większej niż 20 cm. Między otworami należy zachować odległość nie mniejszą niż 1m.
 4. Maksymalny rozstaw kotwiczki/haczyka używanego przy łowieniu spod lodu wynosi 20mm
 5. Wędkujący na lodzie powinni zachować pomiędzy sobą odległość co najmniej 10 m.
 6. Zabrania się łowienia ryb spod lodu w porze nocnej tj. od zmierzchu do świtu.
 7. Ryby złowione spod lodu, przeznaczone do zabrania, należy uśmiercić natychmiast po złowieniu.
 8. Wędkowanie spod lodu odbywa się wyłącznie na własną odpowiedzialność wędkującego przy minimalnej grubości pokrywy lodowej 8cm.

VI Limity zabieranych ryb.

 1. AMUR , SUM, LESZCZ, KRĄP – brak limitu (zaleca się zabieranie tych ryb z łowiska)
 2. KARP, – tygodniowy limit ryb to 2 sztuki (łącznie ) ,ale nie więcej niż 1 sztuka na dobę
 3. LIN- tygodniowy limit ryb to 1 sztuka.
 4. KARAŚ SREBRZYSTY-tygodniowy limit ryb to 10 sztuk, ale nie więcej niż 3 szt. na dobę.
 5. SZCZUPAK -tygodniowy limit ryb 1 sztuka, ale nie więcej niż 1 w miesiącu.
 6. PSTRĄG- tygodniowy limit ryb to 6 sztuk, ale nie więcej niż 3 szt. na dobę.
 7. Ryby nieobjęte limitem, do 3 kg na dobę.
 8. Okoń, sandacz , kleń, boleń, jaź, węgorz, karaś złocisty, złota orfa, karp koi, jesiotr : całkowity zakaz zabierania.

Ryby przeznaczone do zabrania muszą zostać wpisane do rejestru połowu wraz z datą i godziną złowienia niezwłocznie po ich złowieniu (nie dotyczy nieobjętych limitami). Ryby przeznaczone do zabrania muszą być przechowywane w siatce. Nie dopuszcza się podczas wędkowania przechowywania ryb w wiadrach, torbach i innych pojemnikach. Decyzję o zabraniu ryby podejmujemy natychmiast po jej złowieniu, zakazuje się podmieniania ryb tzn. wypuszczania ryb już znajdujących się w siatce. Nie wpisanie ryb przeznaczonych do zabrania do rejestru, traktowane będzie jako łamanie regulaminu, co może skutkować usunięciem ze Stowarzyszenia.

VII Okresy i wymiary ochronne.

Okres ochronny:

 – szczupak od 1 stycznia do 30 kwietnia.

– okoń, sandacz , kleń, boleń, jaź, węgorz, karaś złocisty, złota orfa, karp koi, jesiotr : CAŁY ROK

Wymiary ochronne:

– szczupak- do 50 cm i powyżej 70 cm

– karp – do 30 cm i powyżej 50 cm

– lin – do 35 cm i powyżej 45 cm

– wzdręga – do 15cm

Zasady nie wymienione w powyższym regulaminie podlegają właściwym przepisom Ustawy o rybactwie śródlądowym Dz.U 2019.0.2168. Ryby spożywane są na własną odpowiedzialność osoby spożywającej.

Regulamin łowiska pstrągowego
1. Łowisko pstrągowe „Szkolniak” działa po wydaniu komunikatu o jego uruchomieniu na stronie www.stawycietrzewia.pl i innych
narzędzi informacyjnych (SMS, serwis społecznościowy FB) oraz wywieszeniu informacji na łowisku.
2. Łowisko może być uruchomiane w okresie od 01.01 do 15.04
i 15.11-31.12.
3. Łowisko ograniczone jest mostkiem oddzielającym zbiornik „Szkolniak” od zbiornika „Ocean” i znajduje się w północnej części stawów w Parku Cietrzewia.
4. Na terenie łowiska pstrągowego w okresie jego uruchomienia, obowiązują poniższe zasady:
a. Dopuszczony jest połów metodą spinningową, muchową przez cały okres uruchomienia łowiska.
W metodzie muchowej i spinningowej dopuszczone jest wykorzystywanie tylko przynęt sztucznych.
b. Połów metodą spławikową i gruntową dopuszczony jest w okresie od 15.03 do 15.04
c. Wykorzystywane przynęty w metodzie spinningowej nie mogą być większe niż 50mm i mogą być uzbrojone w maksymalnie dwie kotwice/haki BEZZADZIOROWE,
d. Wędkujący jest zobowiązany do podbierania ryb podbierakami wykonanymi z: miękkiej siatki, silikonowej lub gumowanej. Zakaz używania podbieraków wykonanych z żyłki.
e. Ryba, która podczas odhaczania zaczyna krwawić lub głęboko połknęła przynętę MUSI zostać uśmiercona i wpisana w rejestr.
f. Ryby przeznaczone do wypuszczenia, należy odczepiać z zachowaniem szczególnej ostrożności, w podbieraku nie kładąc ryb na brzegu,
g. Brodzenie podczas wędkowania jest zakazane.
5. Połów metodą spławikową, muchową i gruntową zgodny z zapisem regulaminu punkt IV ustęp 1 a, b, d.
6. Limity zabieranych pstrągów: tygodniowy limit ryb to 6 sztuk, ale nie więcej niż 3 szt. na dobę. Limit zabieranych ryb może zostać
uchylony po wydaniu komunikatu na stronie
www.stawycietrzewia.pl i innych narzędzi informacyjnych (SMS,
serwis społecznościowy FB)
7. Pozostałe zasady zgodne z regulaminem łowiska „Stawy Cietrzewia”