Statut Stowarzyszenia

Statut

 Stowarzyszenia Wędkarskiego „Stawy Cietrzewia”

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Wędkarskie „Stawy Cietrzewia” i zwane jest dalej Stowarzyszeniem.

§2. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” z dn. 7 kwietnia 1989 r. (Dz.U. z 2001 roku, nr 79, poz. 855, z późniejszymi zmianami) i posiada osobowość prawną.

§3. 1. Stowarzyszenia działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a także poza granicami kraju.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest m.st. Warszawa.

§4. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

§5. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§6. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

§7. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

Rozdział II
Cele i sposoby działania

§8. Celem Stowarzyszenia jest:

  1. Tworzenie odpowiednich warunków do amatorskiego uprawiania wędkarstwa.
  2. Działanie na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego w tym ochrony i racjonalnego użytkowania wód.
  3. Upowszechnianie wiedzy o warunkach ochrony i połowu ryb.
  4. Umacnianie więzi towarzyskich środowiska wędkarskiego.

§9. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

  1. Organizowanie amatorskich zawodów wędkarskich.
  2. Niedochodowe organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych i towarzyskich.
  3. Współpracę z innymi organizacjami, władzami samorządowymi i rządowymi oraz mediami.
  4. Zarybianie akwenów wodnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  5. Działania edukacyjne w zakresie ochrony przyrody w szczególności racjonalnego użytkowania wód i środowiska naturalnego.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§10. 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym  Stowarzyszenia.

§11. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających,
3) członków honorowych.

§12. 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych oraz posiadająca kartę wędkarską.
2. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia, która wniosła wkład w rozwój idei i realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd , na podstawie pisemnej deklaracji.
5. Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

§13. 1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:
a) czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do wszystkich władz Stowarzyszenia;
b) uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków oraz wypowiadania się i wyrażania opinii we wszelkich kwestiach dotyczących działalności Stowarzyszenia;
c) uczestniczenia we wszelkich formach działania służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
d) korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia;
e) uczestnictwa w kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia.
2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
2) regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

§14. 1. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 13 ust. 1 lit. b, c, d, e.
2. Członek wspierający ma prawo brać udział – z głosem doradczym – w statutowych władzach Stowarzyszenia.
3. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanego wsparcia.
4. Członek honorowy Stowarzyszenia ma wszystkie uprawnienia przysługujące członkom zwyczajnym za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, ponadto zwolniony jest z obowiązku płacenia składek członkowskich i innych świadczeń.

§15. 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,
2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
3) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający rok po uprzednim pisemnym upomnieniu,
4) wykluczenia za nieprzestrzeganie postanowień statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia oraz za działalność na szkodę Stowarzyszenia.
2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 3, 4 orzeka Zarząd podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia.
3. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania członków w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.

Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia

§16. 1. Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna,

§17. 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.
2. Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum).
3. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów  w pierwszym terminie w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków, w drugim terminie, bez względu na liczbę obecnych.
4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu tajnym o ile powyżej 50 % uczestników zebrania sobie tego zażyczy.
5. Walne Zebrania Członków są protokołowane. Protokół podpisuje przewodniczący zebrania i sekretarz zebrania. Te same podpisy są składane pod podjętymi uchwałami.

§18. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§19. 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
2) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

§20 Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§21 Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd raz w roku do 30 czerwca i ma charakter sprawozdawczy, co 4 lata ma charakter sprawozdawczo – wyborczy. Zarząd informuje członków uprawnionych do udziału w Walnym Zebraniu Członków o jego terminie, miejscu oraz proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Zebrania.

§22. 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
3) na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych.
2. Zarząd  jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 6 tygodni, od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonego w ust. 1 pkt 2 i 3.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§23 Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1) uchwalenie zmian statutu,
2) uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,
3) wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia, w tym wybór Prezesa Zarządu i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
5) ustalanie wysokości składek członkowskich i innych świadczeń,
6) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

§24. 1. Zarząd  jest naczelną władzą Stowarzyszenia. Kieruje on całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
2. Zarząd składa się z 3 do 5 członków w tym Prezesa, z-cy Prezesa oraz skarbnika. Na stanowisko Prezesa powołuje Walne Zebranie Członków. Skład Zarządu konstytuuje się na pierwszym zebraniu Zarządu.
3. Do reprezentowania Stowarzyszenia  upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.

§25. 1. Do zakresu działania Zarządu należy:
1) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
2) ustalanie budżetu Stowarzyszenia,
3) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
4) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego
5) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań
6) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
7) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania, skreślania i wykluczania członków,
8) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

Komisja Rewizyjna

§26. 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków w tym Przewodniczącego. Na stanowisko Przewodniczącego powołuje Walne Zebranie.

§27 Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
4) zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd  w terminie ustalonym statutem,
5) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia,
6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§28. 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie Członków.
3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i Zarządu Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

Rozdział V
Majątek i fundusze

§29. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§30. 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1) składki członkowskie,
2) darowizny, zapisy i spadki,
3) dochody z własnej działalności,
4)  dochody z majątku Stowarzyszenia,
5)  dotacje.

§ 31. 1. Do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§32. 1. Uchwalenie zmian statutu oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów w pierwszym terminie w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków, w drugim terminie, bez względu na liczbę obecnych.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach nie uregulowanych w statucie, mają zastosowanie przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.